Imieniny:
Dominiki, Jaropełka, Łucji
Użytkowników on-line: 16
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

Cele i zasady łowiectwa

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

          Łowiectwo w Polsce znajduje się niewątpliwie w trudnej sytuacji. Wśród wielu krytycznych głosów nie rzadko trudno o racjonalną ocenę, popartą mocnymi argumentami, aniżeli powódkami emocjonalnymi [1]. W rozumieniu Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie: „(…) jako element ochrony środowiska przyrodniczego, (…) oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej” [9].

     Poszukując definicji łowiectwa przeczytamy, że jest to „całokształt zagadnień dotyczących zwierzyny, jej hodowli i ochrony, zagospodarowania łowisk, polowania (lub odłowów), broni i amunicji myśliwskiej, „strzelectwa, wszelkich potrzeb i przyborów myśliwskich, psa myśliwskiego itp.” [3]. Krzemień [4] ponadto dzieli je na łowiectwo kniejowe (polowanie w lesie na grubego zwierza), małe (łowy na drobną zwierzynę) oraz ptasze (staropolskie określenie łowienia ptaków w sieci, sidła itp.).

        W Polsce dziedzinom wiedzy lub czynnościom obejmującym całokształt zagadnień związanych z polowaniem nadano miano łowiectwa lub myślistwa, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że myślistwo oznacza czynności związane z pozyskaniem zwierzyny i polowaniem, a łowiectwo to zarządzanie terenami łowieckimi i zwierzostanami [5].

    Łowiectwo zatem to całokształt spraw związanych z prawem łowieckim, gospodarką zwierzyną, bronią myśliwską, kynologią, sokolnictwem, etyką, historią oraz tradycją i kulturą [8]

 Cele łowiectwa          

         Dzisiejsze łowiectwo to nie tylko sztuka polowania, podparta bogatą tradycją i historią [2]. To również jeden z elementów ochrony przyrody, do celów którego  zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Art. 3) zalicza się:

  • ochronę, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

·         ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;

·         uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji                   poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

  • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej [9].

            Choć polowanie, obok zbieractwa, było jednym z najstarszych zajęć człowieka i na zwierzęta polowano od zawsze to jak podaje Rancew – Sikora [6] dużą aktywność łowiecką myśliwych, tylko częściowo wypełnia udział w polowaniach. Autorka podkreśla równocześnie, że myśliwi poświęcają na tego typu aktywność nie tylko dużo czasu, ale i również spore nakłady finansowe. Łowiectwo bowiem nie polega na bezmyślnym i nadmiernym pozyskiwaniu zwierząt, wbrew opinii wielu ludzi [8]. To przede wszystkim ochrona i gospodarowanie populacjami oraz chociażby kształtowanie środowiska bytowania zwierzyny.

         Ponad to zgodnie z art. 11. tej że ustawy jest „…prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami użytkowania terenów rolnych, leśnych i rybackich, w warunkach stałego polepszania zwierzynie środowiska jej bytowania…”.  Równocześnie gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególności: „ tworzenia stałych i okresowych osłon dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia, zakrzewienia, remizy, osłony miejsc lęgowych), wzbogacania naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny w lasach, zachowania istniejących naturalnych zbiorników wodnych, rekonstrukcji i tworzenia nowych, racjonalnego stosowania środków chemicznych w rolnictwie i leśnictwie, stosowania terminów i technik agrotechnicznych nie zagrażających bytowaniu zwierzyny na danym terenie, utrzymywania korytarzy (ciągów) ekologicznych dla zwierzyny, utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebności populacji zwierzyny właściwych dla zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji głównych celów gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz ochrony zwierzyny przed zagrożeniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich” [6].

         Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Łowieckiego [7], do obowiązków członków należy m. in. branie czynnego udziału w zwalczaniu kłusownictwa oraz szkodnictwa łowieckiego, przestrzeganie obowiązujących zasad prawidłowej gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych.

 Podsumowanie

            Łowiectwo zatem to bardzo szeroka dziedzina łącząca w sobie wiele elementów życia społecznego. To nieodłączny kontakt z naturą, możliwość poznania oraz obserwowania naturalnych zachowań zwierząt. To możliwość przebywania na łonie natury, gdzie czas przestaje mieć znaczenie i gdzie można odpocząć od zgiełku i pośpiechu życia codziennego.

 

 Literatura:

 

1)      Borkowski J., 2012. Polski system łowiectwa na tle rozwiązań europejskich [w] Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Wyd. Oficyna wydawnicza G&P Gościański & Prętnicki. 43 – 63.

2)      Gwiazdowicz D., 2012. Łowiectwo a ochrona przyrody [w] Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Wyd. Oficyna wydawnicza G&P Gościański & Prętnicki. 89 – 114..

3)      Hoppe S., 1966. Słownik języka łowieckiego. Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

4)      Krzemień M. P., 1986. 1000 słów o łowiectwie. Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa.

5)      Okarma H., Tomek A., 2008. Łowiectwo. Wyd. H20.

6)      Rancew – Sikora D., 2009. Sens polowania. Wyd. Naukowe SCHOLAR. Warszawa.

7)      Statut. Polski Związek Łowiecki. 2005. Wyd. Łowiec Polski. Warszawa.

8)      Szczepocki J., 2011. Poradnik myśliwski. Ptactwo łowne. Wyd.  BELLONA.

9)      Ustawa z dn. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

 

 

 

     

 

    

Tagi:

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie