Imieniny:
Jarosława, Marka, Wiki
Użytkowników on-line: 13
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

moNolith46®- mocznik z ureazą

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
            Nawożenie jest bardzo ważnym i nieodłącznym elementem uprawy roślin. Celem nawożenia, oprócz utrzymania i poprawy żyzności gleby, jest uzupełnienie zasobów naturalnych składników pokarmowych do wartości granicznych oraz uzyskanie dużych plonów o wysokiej jakości przy niskich kosztach. Nawozy mineralne należą do najważniejszych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej pod warunkiem, że ich stosowanie ma charakter zrównoważony, zgodny z zachowaniem zasady minimum. Nieumiejętne stosowanie nawozów niesie ze sobą zagrożenia w postaci zakwaszenia gleb, możliwości wprowadzenia do gleby nadmiernych ilości metali ciężkich, zasolenia, przenawożenia roślin azotem, wymywania składników odżywczych, emisji związków azotu do atmosfery (nitryfikacja i denitryfikacja), uwstecznienia fosforanów, skażenia roślin.

           Azot jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym. Wpływa na wzrost biomasy dając wyższy plon nasion, zielonej masy i korzeni, wydłuża okres wegetacji, wpływa na wartość technologiczną (zwiększa zawartość białka) oraz biologiczną plonu (wzrost zawartości karotenu, chlorofilu, witamin) i poprawia strawność paszy.

          Azot jest pierwiastkiem, którego zarówno niedobór jak i nadmiar szkodzi plonom. Niedobór hamuje wzrost roślin, przekłada się to na słabe krzewienie, łodygi są skrócone, cieńsze i słabo ulistnione, liście są jasnozielone (mało chlorofilu), szybko żółkną i opadają. Nadmiar azotu powodujez kolei: obniżenie mrozoodporności, opóźnienie i nierównomierne dojrzewanie. Należy pamiętać, aby przy nawożeniu azotem zachować równowagę innych pierwiastków- brakbalansu wpływa szkodliwie na jakość plonu.

          W nawozach azot występuje w formie amonowej, saletrzanej i amidowej.Forma amidowa azotu występuje w moczniku, który uważany jest za uniwersalny nawóz. Działa wolniej, gdyż najpierw musi ulec w glebie rozkładowi do formy amonowej, a następnie do formy azotanowej- dostępnych dla roślin. Na szybkość tych przemian wpływa temperatura oraz zasobność gleby w życie biologiczne.
          Wielu rolników w Polsce uważa, iż przedsiewne stosowanie mocznika w skumulowanej dawce przynosi dobre rezultaty, ponieważ jest to nawóz wolniej działający w porównaniu z saletrą amonową i można go stosować wiosną w pełnej dawce zwłaszcza pod rośliny jare zagrożone wiosenną suszą. Takie postępowanie związane jest z dużym ryzykiem, ponieważ nawet po przykryciu nawozu glebą uwalniający się amoniak w dużych ilościach może niekorzystnie wpływać na wschody roślin powodując krótkotrwałe lokalne podniesienie odczynu gleby wokół granul nawozu (nawet do pH 8). Natomiast generalnie częste stosowanie mocznika wpływa niekorzystnie na zakwaszenie gleby.
          Wiele czynników występujących w naturalnym środowisku przyczynia się do ulatniania się amoniaku. Straty azotu zachodzące z tego powodu zależą w dużym stopniu od ilości opadów i uziarnienia gleby. Najwięcej w związku z tym azotu azotanowego podlega stratom wskutek wymycia w okresie jesiennozimowym oraz na glebach lekkich. Stosowanie mocznika jako nawozu powoduje, że straty azotu zaczynają się od momentu jego wysiania na pole i mogą średnio wynieść aż do 30% całkowitej jego ilości.
         Zwiększenie udziału mocznika i azotu amonowego w mineralnym żywieniu roślin pozwala zastosowanie mocznika z inhibitorem ureazy, a jeszcze lepiej z inhibitorem ureazy i nitryfikacji. 
Ureaza jest wszędzie obecnym enzymem produkowanym przez mikroorganizmy, który zapewnia w glebie i roślinie rozpad mocznika na azot amonowy lub amoniak.
          Rozpad mocznika jest pożądany dopiero po przeniknięciu mocznika do profilu glebowego. Jeśli dojdzie do rozkładu azotu amidowego jeszcze na powierzchni gleby dochodzi do:
- straty N ulatnianiem się NH3
- niepożądanego wiązania się NH4 w powierzchniowej warstwie gleby
          Celem inhibitorów nitryfikacji i ureazy jest ograniczenie stopnia wyodrębniania azotu do wód gruntowych i powierzchniowych oraz emisji amoniaku i tlenków azotu. Powodują one wydłużenie dostępności azotu dla roślin z 6-8 tygodni do 8-16 tygodni, a tym samym ograniczają jego straty. Enzym ureaza aktywowany jest już przy 2oC.   Jego aktywność zwiększa się pod wpływem następujących warunków:
- przy wyższej temperaturze gleby
- przy wyższej wilgotności gleby
- przy wyższej mikrobiologicznej aktywności gleby
- przy wyższej intensywności przepływu powietrza

          Pośród wielu nawozów azotowych oferowanych Państwu w firmie WIA LAN, dostępny jest nawóz o podobnej jak mocznik zawartości 46% azotu oraz zaopatrzony w dodatek wzmiankowanego inhibitora pod handlową nazwą moNolith46.

         Stosowanie moNolith46 pozwala uprawianym roślinom otrzymać natychmiast tyle azotu, ile potrzebują. Również ogranicza jego straty w trakcie pierwszych krytycznych tygodni po jego zastosowaniu. Wynikiem jest otrzymanie wyższego plonu, wskutek lepszego wykorzystania azotu zawartego w nawozie. moNolith46 jest najnowszym na świecie nowej generacji nawozem azotowym zawierającym w swoim składzie inhibitor ureazy. moNolith46 powoduje, że azot znajduje się w glebie-czyli tam gdzie jest potrzebny roślinom uprawnym. Jego aktywny składnik spowalnia działanie enzymu ureazy rozkładającego mocznik do dwutlenku węgla i amoniaku ulatniającego się do atmosfery.

http://www.wialan.com.pl/

Tagi:

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie