Imieniny:
Ireny, Kleofasa, Wincentego
Użytkowników on-line: 3
Slider_fotolia-73915670-xs Slider_fotolia-65947842-xs Slider_ule-zima Slider_fotolia-97872663-xs

Jak przestawić gospodarstwo na ekologiczne (warunki prawne)

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

     W procesie podejmowania decyzji o przekonwertowaniu gospodarstwa z takiego, które jest prowadzone w sposób konwencjonalny, na to „zdrowsze” trzeba zdawać sobie sprawę z fundamentalnego faktu. Prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi nie jest tylko zwykłą „pracą na roli” ale swoistym stylem życia. Dlatego też o ile w przypadku rolników konwencjonalnych ich praca jest przede wszystkim nastawiona na maksymalizację zysku, to rolnicy ekologiczni zwracają uwagę także na środowisko wokół. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że przestawienie gospodarstwa na ekologiczne jest związane z ponoszeniem nakładów finansowych. Niestety w Polsce nie ma dofinansowania na przekonwertowanie gospodarstwa, w porównaniu do innych państw Europy, jak np. Wielka Brytania i Dania. Poza tym wszelkiego rodzaju kontrole także są płatne.

        Jeśli jednak powyższe aspekty nie są problemem to rolnik ma prawo złożyć wniosek o rozpoczęcie procedury. Wszelkie działania jakie należy powziąć w celu stworzenia gospodarstwa ekologicznego określa w Polsce Ustawa o rolnictwie ekologicznym. Producent rolny składa wniosek do jednej z dziesięciu jednostek upoważnionych z ramienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustawa gwarantuje możliwość dobrowolnego wyboru jednostki oraz samodzielnego zdecydowania czy w ogóle chce rozpoczynać przestawianie gospodarstwa. W przypadku podjęcia decyzji o chęci uczestnictwa w tym procesie rolnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w ustawie. Normy te będą kontrolowane przez wybraną przez rolnika jednostkę certyfikującą.

     Proces przekształcania gospodarstwa jest różny i wynosi 24 miesiące dla upraw rocznych. Okres ten jest liczony jako ten, który poprzedza siew roślin, z których plon będzie już uznany jako ekologiczny (dotyczy to także zbioru pasz z trwałych użytków zielonych). Uprawy wieloletnie, jak sady, chmielniki, winnice czy uprawy jagodowe będą podlegały procesowi 36 miesięcy poprzedzających zbiór uznawany już za ekologiczny. Zasady dotyczą także rolników, którzy już prowadzą gospodarstwo ekologiczne ale chcą dołączyć jakieś grunty. Szczególnym procedurom podlegają jednakże grunty odłogowane, ponieważ tutaj zasady nieco się różnią. Kolejną ważną kwestią jest fakt, że o ile w przypadku produkcji roślinnej procesowi konwersji podlegają grunty, w przypadku produkcji zwierzęcej procesowi podlegają zwierzęta. Jednakże po 24 miesiącach przestawiania gospodarstwa, zwierzęta oraz ich produkty będące już w gospodarstwie uzyskują status ekologicznych. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy gospodarstwo jest już uznane za ekologiczne, zakup zwierząt także powinien być z gospodarstw ekologicznych. Jednakże z uwagi na fakt, że jest takich zwierząt mało, prawo dopuszcza zakup pod szczególnymi warunkami z gospodarstw konwencjonalnych.

        Podczas trwania całego procesu przestawiania gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne, jednostka certyfikująca przeprowadza kontrole na terenie gospodarstwa. Upoważnione do tego celu osoby z jednostki certyfikującej sprawdzają zarówno sposób prowadzenia produkcji, jak też jakość wytwarzanych produktów. Kontrole mają na celu przyzwyczajenie rolnika do innego sposobu gospodarowania. Termin przeprowadzanej inspekcji musi być poprzedzony pisemnym zawiadomieniem. Kontrola odbywa się raz do roku zarówno dla gospodarstw ubiegających się o certyfikat, jak też dla tych posiadających go, a starających się o dołączenie gruntów. Poza tym jednostka certyfikująca ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli. Powyższe działanie jest płatne, jednakże rolnik ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów kontroli.

      W trakcie trwania procedury konwertacji gospodarstwa rolnik otrzymuje specjalne zaświadczenie, które po dokonaniu wszelkich formalności staje się certyfikatem. Za całą procedurę, kontrole oraz drogę prawną odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z jednostkami certyfikującymi i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych.

       Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje ustawę o rolnictwie ekologicznym, w której znajduje się cała podstawa prawna do uznania gospodarstwa za ekologiczne. Oprócz tego upoważnia on prywatne jednostki certyfikujące do nadawania oraz odwoływania certyfikatów oraz prowadzenia kontroli w gospodarstwach.

     Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych jest organem, który sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi. Natomiast do wybranej jednostki należy złożyć formularz zgłoszeniowy, komplet dokumentów a także wnieść opłatę. Niestety w Polsce nie ma dofinansowania na przekształcanie charakteru produkcji. Jeśli jednak rolnik pozytywnie przejdzie proces przekształcenia gospodarstwa to może ubiegać się o dotacje do produkcji a także ma prawo do oznaczania swoich produktów jako produktów ekologicznych.

        Rolnik może oznakować swoje produkty jako ekologiczne już trakcie procesu przestawiania gospodarstwa, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy. Będą one jednak oznaczone jako „w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne”.

         Rolnik zgłaszający się do jednostki certyfikującej będzie zobowiązany do zapoznania się szeregiem różnego rodzaju informacji. Jest to konieczne ze względu na pełne zapoznanie się z tematem rolnictwa ekologicznego. Poza tym należy zgromadzić wiele dokumentów. Dlatego też najlepiej zainteresować się procedurą w okresie kiedy jest najmniej pracy w gospodarstwie oraz tak aby zdążyć od nowego sezonu wegetacyjnego wprowadzać zmiany w gospodarstwie.

          Informacje z jakimi będzie musiał zapoznać się rolnik po zgłoszeniu się do jednostki certyfikującej to przede wszystkim przepisy krajowe i Unii Europejskiej. Producent rolny jest zobowiązany do znajomości prawodawstwa. Kolejna ważna kwestia to zapoznanie się z procedurami jakie stosuje jednostka certyfikująca a także planami kontroli. Chodzi o to aby mieć świadomość jak sprawa wygląda w praktyce. Kolejne informacje są związane z certyfikowaniem a więc zasady nadawania oraz cofania certyfikatu. Ważne jest także zapoznanie się z procedurami dotyczącymi odwołań, reklamacji a także kalkulacji i dokonywania opłat. Powyższe informacje powinna udostępnić jednostka certyfikująca w dowolnej formie wybranej przez rolnika. Może on np. chcieć uzyskać informacje mailem lub pocztą.

       Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu rozpoczęcia procedury przekształcania gospodarstwa to kopia dokumentu wypisu z ewidencji gruntów rolnych oraz kopia mapy lub ortofotomapy z zaznaczonymi granicami działek rolnych. Dokumenty te są potrzebne w celu stwierdzenia położenia gospodarstwa rolnego. Trzeba pamiętać, że jeśli gospodarstwo położone jest np. przy trasie szybkiego ruchu to raczej nie będzie mogło otrzymać certyfikatu. Kolejne dokumenty to kopia wniosku o przyznanie płatności rolno- środowiskowej, dokumenty potwierdzające własność gospodarstwa, bądź też dzierżawę; można także dołączyć pełnomocnictwo jeśli osoba składająca wniosek nie jest ani właścicielem ani dzierżawcą gospodarstwa. Na koniec należy jeszcze dołączyć dokument potwierdzający dokonanie wpłaty ustalonej przez jednostkę certyfikującą dla producentów, którzy rozpoczynają proces konwersji gospodarstwa.

       W Polce jest wielu rolników, których system gospodarowania jest bardzo zbliżony do systemu ekologicznego. Stosują oni niewielkie dawki nawozowe, niewielkie dawki pestycydów oraz gospodarują zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. System gospodarowania metodami ekologicznymi daje wiele możliwości rozwijania swojej działalności na rynkach lokalnych bądź dalszych, np. poprzez sprzedaż produktów ekologicznych. Poza tym można połączyć to także z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego. Może więc warto zastanowić się nad zmiana, która oprócz zadowolenia z pracy na roli pozwoli także na uzyskanie wyższego dochodu ze sprzedaży własnych produktów.

 

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

prawa kolumna

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA 

 
 
 

Prognoza pogoda

Pogoda jest aktualizowana
Bydło Drób Hodowla Maszyny Nawozy Prawo Rzepak Środki ochrony Trzoda chlewna Unia Europejska Uprawa Zboże Zdrowie